Regulamin serwisu Radar.pl dla Partnerów handlowych

 • Postanowienia ogólne. Administratorem serwisu Radar.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 311.005.000,00 (trzysta jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie firma.o2.pl. Administrator serwisu Radar.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska. Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:
  • Partner handlowy – przedsiębiorca, który nawiązał współpracę z serwisem Radar.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • serwis Radar.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie Radar.pl, składających się na serwis Radar.pl, umieszczony na stronie głównej www.radar.pl, umożliwiający między innymi porównywanie cen towarów dostępnych w serwisie.
  • dane – treści, pliki, informacje, opisy zamieszczone przez Partnera handlowego zarejestrowanego, posiadającego aktywny Panel sklepowy; formaty, dopuszczalne wielkości i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.radar.pl w części poświęconej funkcjonalności serwisu).
  • towary - przedmioty, produkty, usługi umieszczone przez Partnera handlowego w sklepie w ramach serwisu Radar.pl zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Możliwe jest umieszczenie jedynie tych towarów, którymi obrót dopuszczają obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • usługa - usługa świadczona zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Grupa Wirtualna Polska pozwalająca na prezentację oferty Partnera handlowego w serwisie Radar.pl oraz umożliwiająca przekierowanie ze strony serwisu Radar.pl na stronę internetową Partnera handlowego podaną w Panelu sklepowym.. Usługa dostępna jest dla wybranych kategorii widocznych w serwisie Radar.pl zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu.
  • Panel sklepowy – miejsce w serwisie Radar.pl, zawierające informacje o Partnerze handlowym, dobrowolnie podane przez Partnera handlowego, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu Radar.pl.
  • serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis Radar.pl.
 • Zasady korzystania z serwisu Radar.pl
  • Regulamin określa ogólne zasady korzystania przez Partnerów handlowych z serwisu Radar.pl umożliwiającego m.in. prezentacje oferty zarejestrowanego sklepu w serwisie Radar.pl, w tym w szczególności prawa i obowiązki Partnerów handlowych a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  • Dla prawidłowego korzystania z serwisu Radar.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.
  • Każdy Partner handlowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  • Wszelkie prawa do serwisu Radar.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez Partnerów handlowych, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.
  • Serwis Radar.pl umożliwia Partnerom handlowym, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
   • prezentowanie oferty zarejestrowanego w serwisie Radar.pl sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
   • zamieszczanie danych dotyczących sklepu oraz wystawionego w nim towaru zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu Radar.pl przy pomocy Panelu Sklepowego,
   • monitorowanie aktualnych informacji otrzymanych od serwisu Radar.pl na temat liczby przekierowań dokonanych na stronę główną Partnera handlowego a także liczby prezentowanych ofert.
  • Warunkiem korzystania z serwisu Radar.pl jest wyrażenie przez Partnera handlowego zgody na postanowienia Regulaminu.
  • Przetwarzanie danych podanych przez Partnera handlowego w ramach serwisu Radar.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  • Partner handlowy korzystając z serwisu Radar.pl poprzez umieszczanie konkretnych towarów, opisów towarów, plików lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań Partnera handlowego), jak również jest władny do udzielania Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie tych praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.
  • Korzystanie z serwisu Radar.pl jest dobrowolne.
  • Podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:
   • przesyłania Partnerowi handlowemu (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do Panelu sklepowego,
   • kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z Partnerem handlowym w sprawach związanych z serwisem Radar.pl (w szczególności do informowania o liczbie dokonanych przekierowań, zmianach w serwisie, nowościach itp.).
  • Partner handlowy, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Grupa Wirtualna Polska lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Grupa Wirtualna Polska jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska).
  • Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego Panelu sklepowego jest Partner handlowy. Partner handlowy jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się do Panelu sklepowego. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do Panelu sklepowego. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Partnera handlowego. Grupa Wirtualna Polska sugeruje Partnerom handlowym taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje Partnerom handlowym, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).
  • Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania z serwisu z wykorzystaniem Panelu sklepowego danego Partnera handlowego.
  • Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Partnerowi handlowemu a wynikających z posiadania Panelu sklepowego w serwisie Radar.pl na inne podmioty, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Grupa Wirtualna Polska. Zakazane jest przenoszenie uprawnień do Panelu sklepowego na innego Partnera handlowego.
  • Każdy Partner handlowych serwisu Radar.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety”. Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):
   • rozsyłanie do innych Partnerów handlowych spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), rozsyłanie treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów), rozsyłanie do innych Partnerów handlowych lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie Radar.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
   • umieszczanie w szczególności w opisie towaru, ilustrujących towar zdjęciach treści sprzecznej z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem.
   • podszywanie się pod inne osoby,
   • naruszanie tajemnicy korespondencji,
   • naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności do towarów umieszczonych w sklepach zarejestrowanych w serwisie, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich (Partner handlowy może umieszczać pliki ze zdjęciami, do których posiada odpowiednie prawa lub uzyskał zgodę na ich publikację w serwisie Radar.pl) oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
   • przenoszenie prawa do korzystania z serwisu Radar.pl na inną osobę bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska,
   • podawanie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Partnera handlowego, w tym danych potrzebnych do wystawienia faktury,
   • inne zachowanie Partnera handlowego w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych Partnerów handlowych itp.
  • Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby Partnerzy handlowi serwisu Radar.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych Partnerów handlowych z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi Partnerami handlowymi. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.pl
  • Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   • za niewłaściwy sposób korzystania przez Partnerów handlowych z serwisu Radar.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
   • za treści umieszczane przez Partnerów handlowych i szkody wynikłe z tego tytułu,
   • za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych Panelu sklepowego Partnera handlowego zarejestrowanego osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli Partnera handlowego z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
   • za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego Panelu sklepowego Partnera handlowego lub dowolnego sklepu, towaru, opisu sklepu lub towaru lub innej treści, z przyczyn określonych w Regulaminie,
   • za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu Radar.pl z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska.
   • za niewłaściwy sposób korzystania przez Partnera handlowego z usługi i szkody wynikłe z tego tytułu,
   • za przeprowadzenie nieprawidłowego procesu integracji z serwisem Radar.pl przez Partnera handlowego i związanym z tym technicznym brakiem możliwości przekierowania do strony głównej Partner handlowego,
   • za utratę danych spowodowaną niefunkcjonowaniem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
   • za przerwę lub czasowe zawieszenie dostępności usługi z przyczyn technicznych związanych z naprawą lub konserwacją systemu.
  • Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie dane, w szczególności pliki, opisy oraz inne treści umieszczane w serwisie Radar.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu Radar.pl, w tym dane dotyczące IP Partnera handlowego, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu Radar.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.
  • Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu Radar.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego Partnera handlowego oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca Partnerom handlowym, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne.
 • Postanowienia końcowe
  • Informacje opisujące funkcjonalność serwisu Radar.pl dostępne są na stronie www.radar.pl w szczególności w zakładkach „Informacje o serwisie”, , . Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania serwisu Radar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu Radar.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie Partnerów handlowych.
  • Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis Radar.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Partnera handlowego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Partner handlowy może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu Radar.pl.
  • Regulamin jest dostępny na stronie: www.radar.pl/sklepy/Regulamin.
  • O zmianach Regulaminu lub kategorii w ramach których świadczona jest usługa, Grupa Wirtualna Polska powiadomi Partnera handlowego z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14dni przed datą planowanej zmiany e-mailem przesłanym na konto poczty elektronicznej Partnera handlowego podane przy rejestracji w serwisie Radar.pl. Po tym terminie zmieniony zgodnie z zdaniem poprzedzającym Regulamin lub kategoria w ramach której świadczona jest usługa wiąże Partnera handlowego, chyba że wypowie umowę w najbliższym okresie wypowiedzenia.
  • W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.